- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Để sợ

 

 

 

sợ hãi kia
bị nhận diện
hồi phiến từ giải phóng
trú hầm – gài chông – đội đạn
cùng tiếng mẹ nạng ra thù
đắp mô – phá cầu
khăn sô – khủng bố

sợ hãi trật đả tài hoa tuyệt lộ
mầm nhân sộ phát tiết
trói hồn oan nghiệt
sợ hãi đổ đốn ươn hèn
hạ bưng bít
thiệt thòi la liệt
sợ, để ngậm hồ nghi thuyết lý

để tôi mọi dẫn đi
ngang sông núi lâm ly
vẫn thấy uy nghi sợ hãi
dốc tình ra
nghĩ dại
đùn đẩy sợ hãi
ngộ, chẳng bằng ai

03/02/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung