- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Khanh khách chồi mai

 

 

 

lách tách bựt chồi
hoa bung cánh
xuân ngời sánh háo hức
vực níu mẹ, nưng nứt
bật đỏ, máu xuân thì

chim trời huyên thuyên
vào một ngày riêng không báo
em khóc, lạ
mẹ bảo: kinh kỳ
cả thảy: ửng một lòng xuân

tàn rơi vắng tiếng
ngẩng ý mới trồi
năm rồi cạn, đầy mới đơm
luân hồi, ngộ
chày kình mật nhịp ngân, con tạo vần xoay

ừ, con tạo vần xoay
mẹ  dần cỗi, thừa xuân, con mỗi mới
xuân cười mới hay
vườn sau, chim hót đầu ngày
thềm năm mới, khanh khách chồi mai
áo hồng em thay

31/12/2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung