- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đinh Cường: Hommage à Nguyễn Xuân Hoàng

hommage_a_NXH_9-2014

Hommage à Nguyễn Xuân Hoàng 
  sơn dầu trên giấy báo in  10 x 14 in 
  Đinh Cường 20 – 9 – 2014

bài đã đăng của Đinh Cường