- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Người bán báo

 DLAD-NewspaperMan

“Dân trí thức nói những điều đơn giản một cách khó khăn,
dân nghệ sĩ nói những điều khó khăn một cách đơn giản.”

 

Hình của Đỗ Lê Anhdao (chụp tại Puebla, Mexico)
Lời của Charles Bukowski

bài đã đăng của Đỗ Lê Anhdao