- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thơ Bất Tận của Nguyễn Đăng Thường do Giấy Vụn ấn hành

 Print

 

Thơ Bất Tận
tập thơ Nguyễn Đăng Thường
Nxb Giấy Vụn ấn hành quý 1, 2014
in 1000 cuốn photocopy, khổ 13x20cm, 73 trang
tranh bìa của Lê Thánh Thư

bài đã đăng của Nguyễn Đăng Thường