- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Góc đêm, hẻo và gió hút

 

 

 

giọng ngưng chưa kịp điểm
thất tán một vòm nghiêng
chưa kịp dỗ giấc mơ mềm sáo mỏng
lưa thưa mắt đợi nghẹn tròng

điệu vũ chậm chạp của đêm
sáo ngôn hình hộp
chèn chật góc tù
kẹt trong một bao diêm

góc đêm, hẻo
và gió hút
kèn cựa vỏ trấu khô
rấm rứt một thanh bỏng
ngưng ngọn trường ca
cắt cụt

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hoàng Anh Thư