- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thở dài

 

 

 

Xin lỗi chịu không nổi
Đành buột miệng chửi thề
Á đù thằng Tàu khựa
Mầy chơi bựa vậy sao?!
Khùng điên hay dã thú
Hay lưu manh đã lâu
Á đù thằng Tàu khú
Mầy chơi cha thế à?!

Mầy to mà không lớn
Mầy khôn mà không ngoan
Á đù thằng ba trợn
Mầy chơi dơ miễn bàn
Lạ gì trò biển lận
Lạ gì trò Hán gian
Á đù thằng Tàu (+) sản
Mầy chơi bịp cắn càn

Xin lỗi chịu không nổi
Chửi thề rồi xót đau
Đâu Bình Ngô Đại Cáo
Đâu Diên Hồng năm xưa?!
Ôi thế thời bát nháo
Ôi trào đình mạt cưa
Chỉ thương cho dân khổ
Ma trong với quỉ ngoài!!!
 

05.2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Lương Vỵ