- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nếu lạc

 

 

 

Nếu sáng nọ,
đứng trước ba khuôn mặt
trong gương, bạn hoảng hốt không biết
cạo cái nào.
Hãy bình tĩnh, nhìn
xuống.

Thấy không, bạn
có ba con dao;
mỗi con dính
vào một bàn tay.
Hãy bình tĩnh chia nó
cho từng khuôn mặt.

Nếu không xong,
hãy bình tĩnh nhìn lại.

Đó, bạn có ba cặp mắt;
mỗi cặp thuộc về một cái đầu.
Hãy bình tĩnh chia nó ra.

Nếu không xong,
không sao,
hãy bình tĩnh nhớ lại:

Mỗi cái đầu dính
vào một cơ thể;
mỗi cơ thể dính
vào một thế giới.
Hãy bình tĩnh chia nó ra.

Nếu không xong,
không sao,
hãy     bình    tĩnh,
vì BẠN giống TÔI.

 
01.05.2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Trung Tâm