- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Giọt thiền

 

 

 

 

       (sau khi đọc Krishnamurti)

 
I.

Hoàng hôn lội ngược
biển đông
chiều
Moonglow Park ròng ròng. Mưa rơi
cuối năm
thủy táng mặt trời
hư không
bầy quạ gù lời đưa ma
màn đêm lót dưới. Bóng ta
rằm, trăng bỗng nhú thịt da tỏ tình.

 

II.

Ta
tâm,
ý vụn
linh chinh. Ý
là vọng tưởng. Tâm
hình như duyên
hình như, duyên tự tại thiền
Thương nhau, biển cõng núi thiêng lên rừng.

 

III.

Chỗ về
thơ tựa quằn lưng. Vai
nghiêng dốc ngộ đạo
cùng ta rơi.

             
             (Escondido, 23/02/2014)

 

 

 

.

bài đã đăng của Phạm Hồng Ân