- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Một cái đầu

 

 

 

cái đầu (tôi) chứa được điều gì
ngoài mẫu tự

một cái đầu 
                ngày càng hỗn loạn
tại sao tôi lại nhét em vào 
                                   đó

một cái đầu mà 
                    cho đến tuổi này
tôi vẫn chưa thể làm chủ được 
                                  một câu thơ.

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê An Thế