- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thủ bút Nguyễn Xuân Hoàng

 

NXH-NiemYenLangCB-mh  NXH-NiemYenLangCB-tho

Niềm Im Lặng Của Biển – thơ Nguyễn Xuân Hoàng
bản chép tay: Nguyễn Xuân Hoàng – minh họa: Nguyễn Xuân Hoàng (khoảng 1965)

 

 

thubutNXH-thoPhungquan  thubutNXH-thoPhungquan2

Lời Mẹ Dặn – thơ Phùng Quán
bản chép tay: Nguyễn Xuân Hoàng – minh họa: Luna (khoảng 1965)

 

 

thubutNXH-barbara1  thubutNXH-barbara2

Barbara – thơ Jacques Prévert
bản chép tay: Nguyễn Xuân Hoàng – minh họa: Luna (khoảng 1965)

 

 

thubutNXH-parisatnight1  thubutNXH-parisatnight2

Paris at Night– thơ Jacques Prévert
bản chép tay: Nguyễn Xuân Hoàng – minh họa: Luna (khoảng 1965)

bài đã đăng của Nguyễn Xuân Hoàng