- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tam Giang ♦ Cỏ ♦ U mọi

 

 

 

Tam Giang

 

   Phá Tam Giang độ rày đã cạn

Bữa mây ăn nễ
cánh đồng cát vợt lấp ngấp
người đi cấy những cọng mưa rời
lệch ngày gió bội thu
tay lượm nhặt khuơ khoắng
có cái đôi khi
muộn mặn
lạc chiều lỡ trũng có lúc đánh cận
một thân rắn nước
con đỏ của loài thuồng luồng
hình thể để lại trong tia sét trắng
trẻ nhỏ rắn mắt
vất thả chiếc đuôi ngọ nguậy ao giếng
thắp hương hú
u u oa oa

 

 

 

Cỏ

 

năm tàn hương lưu trú
núi cũ bạc thếch cỏ
gió ngày trước hải đường

 

 

 

U mọi

 

Ra muộn cát ngày ba
Rễ chạy đồi cong nanh nọc nạnh
rải muối chín vía
kéo rịt ngựa gầy rạc rạ
trở than lửa rây cùng
kêu con về kíp bữa
con tóc con tai
mẹ ngồi trưa non bắt chầy bắt chấy
đứa lọt ổ hùm
đứa tha lườn cọp
u u mọi mọi
mẹ đuổi cả rừng
thả chúng bây ra

23.01

 

 

 

.

bài đã đăng của Thường Quán