- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cuộc âm mưu chống chúng tôi

  
             
                                                Tặng A.N.

Có cuộc âm mưu chống chúng tôi,
chắc chắn thế, 
  để chúng tôi khỏi                   nhớ
    để chúng tôi khỏi                 nghe
        để chúng tôi khỏi             thấy
            để chúng tôi khỏi         biết
                để chúng tôi khỏi     lên tiếng
                    để chúng tôi khỏi sống   
sự thật.

Có cuộc âm mưu chống chúng tôi,
chắc chắn thế,
để không ngừng tách tôi ra khỏi chính mình.

 

.

bài đã đăng của Đinh Trung Tâm