- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

tranh Huỳnh Lê Nhật Tấn

 

Tranh_HLNT1

ngồi nơi hư vô (2010)
bột màu trên giấy
37 x 52 cm (14 x 20 in.)

 

Tranh_HLNT2

nhìn trong tần ánh sáng (2010)
bột màu trên giấy
37 x 52 cm (14 x 20 in.)

 

HLNT3

vệt đêm (2010)
bột màu trên giấy
37 x 52 cm (14 x 20 in.)

bài đã đăng của Huỳnh Lê Nhật Tấn