- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

chi(ê)m nghiệm về đao phủ

 

 

 

đao phủ thì không có cơ hội cho sự sám hối
nhưng sám hối hoàn toàn có đủ cơ hội cho mọi tên đao phủ
từ đó con người thường bắt đầu từ hành vi đao phủ

không thể tiêu diệt một tên đao phủ
bằng hành vi đao phủ
vì ngay sau đó một tên đao phủ mới đã khai sinh

đầu tiên
đao phủ không quyết định cho cái chết
nó chỉ thừa hành
người ta chờ đợi gì ở một ngày
đao phủ tự phong làm quan tòa?

con người có quyền phán xét sự tử sinh?
ai có thể biến con người thành đao phủ?
không, bất kỳ ai!

lịch sử đã đẻ ra đao phủ?
đao phủ đã đẻ ra lịch sử?
nhân dân đẻ ra cái gì?
tất cả bà mẹ điều có khả năng đẻ ra quái thai

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị