Trang chính » Đã Phát Hành, Kệ Sách eBook Email bài này

Thần, Người và Đất Việt

tcdt_tndv_thumb.jpg

tcdt_tndv_thumbThần, Người và Đất Việt
Sử
Tạ Chí Đại Trường

… quá khứ sâu đậm ảnh hưởng thần linh, “có đất phát triển trong một xã hội bị kéo lùi, nông thôn hoá trong suy nghĩ, lí luận, bị hấp dẫn bởi tiền bạc thúc bách, khiến cho một trình độ giả khoa học không đủ sức ngăn chặn dù có quyền lực tiếp tay”

Kệ Sách eBook ấn hành – 2011
Smashwords edition
ISBN: 978-1-4524-5892-2

bài đã đăng của Tạ Chí Đại Trường

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)