- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Vườn Măng Cụt

 VuonMangCut_display
Vườn Măng Cụt
truyện ngắn, ký, tùy bút
Trần Mộng Tú 

Thay vì gọi Trần Mộng Tú là nhà thơ/nhà văn, hãy gọi Trần Mộng Tú là nhà thơ viết văn.

Kệ Sách eBook ấn hành – 2011
Smashwords edition
ISBN: 978-1-4524-8019-0

bài đã đăng của Trần Mộng Tú