Trang chính » Đã Phát Hành, Kệ Sách eBook Email bài này

Nguyễn Hàn Chung: Nghịch Lưu Của Tuổi

nguyenhanchung_thumb.jpg

nguyenhanchung_thumb Nghịch Lưu Của Tuổi
tập thơ
Nguyễn Hàn Chung 

Nguyễn Hàn Chung có cách cắt, ráp các chữ trong các điển tích làm thành nhóm chữ mới để anh diễn tả những suy nghĩ của anh…

Kệ Sách eBook ấn hành – 2011
Smashwords edition
ISBN: 978-1-4524-8019-0

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung

@2006-2022 damau.org ♦ Tạp Chí Văn Chương Da Màu
Đăng nhập | Entries (RSS) | Comments (RSS)