- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Võ Phiến: Tùy Bút Võ Phiến

vophien_tuybut_thumbTùy Bút Võ Phiến

“Nếu cần phải tìm cho Võ Phiến một nhãn hiệu, chúng ta có thể gọi ông là nhà văn của thế kỷ, thế kỷ XX.”  (Nguyễn Hưng Quốc)

Kệ Sách eBook ấn hành – 2011
Smashwords edition
ISBN: 978-1-4524-5477-1

bài đã đăng của Võ Phiến