- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

thơ xé từ lề trái

 

letraiC

VL 05/11

bài đã đăng của vi lãng