- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nhổ

 

 

                                  sau Đinh Linh

 

một bãi nước miếng khi nhổ trên đất
có giá trị gì

tôi từng nhổ lên đất Việt
đất Pháp và đất Mỹ

có những miếng nhổ từ bã trầu
như những trăm năm hộc máu

tôi nhổ khi gặp bất cứ gì
không nuốt nổi

nhổ xuống cống
đó là đường dẫn về mọi ngọn nguồn
chỗ cao cũng như chỗ thấp

nhổ vào thùng rác
để được đông đặc
cũng như nhổ vào tiềm thức

nhổ như muốn
lấy lại

nhổ vì chán
ngứa
bệnh
ngạt
dư thừa
muốn mửa

nhổ để làm như mình
là chủ

nhổ nơi công cộng
thì cũng như nhổ vào bản mặt cộng đồng

nhổ vào mặt người
không bằng nhổ vào mặt mình
để tỏ sự khinh bỉ

nhổ vào kính xe
là vì cấp bách

nhổ để lấy chất nhờn
như trong phim x  

nước miếng có giá trị gì
tại sao tôi muốn nuốt
tại sao muốn tôi nuốt

 

1/2006

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang