- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

chat với vợ

 

 

 

Anh xao nhãng
việc làm tình
chỉ cốt làm thơ
đù đeo
cái trò vô bổ

Làm tình sướng
một giây
một phút
thậm chí một giờ

Làm thơ
sướng
một sát na
mà dư vang hết biết

Nhưng xao nhãng việc làm tình
thơ anh chỉ là đồ vứt

Cơ nghiệp tổ tiên đi đời
bởi đám hèn sinh các anh
thiết làm tình mà bất lực

 
16/3/2011

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung