- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thanh Tâm Tuyền – vẽ trong một sát na

TƯỞNG NIỆM 5 NĂM NGÀY MẤT THANH TÂM TUYỀN
22.3.2006 – 22.3. 2011

 

 

TTT-674x1024

Đinh Cường
Thanh Tâm Tuyền
sơn dầu trên giấy carton
18 x 24 in.

bài đã đăng của Đinh Cường