- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bài hát cũ

 

 

 

Chàng không vào rừng nữa
Nguyệt quế đã bẻ rồi
Mỹ nhân buồn tựa cửa
Nhặt quế mai lên đồi!

Tình yêu đã chia đôi
Nô lệ và lãnh chúa
Ánh sáng lìa bóng tối
Ai chết trên những mùa?

Hãy bước ra sân lúa
Nhìn gái trai lẫn lộn
Hãy nhảy và hãy múa
Thích ai thì cứ hôn!

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đăng Thường