- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thơ dịch của Nguyễn Đức Sơn

 

 

foto of nds and wife-2

Nguyễn Đức Sơn, with his wife (Phượng)
and child in 1987

 

 

 

Watching My Child Learn to Roll

 

Hold my hand and roll over
Gather your round body, roll like a stone
To live a life that is unfettered
Get used to losing your balance now

 

 

Nhìn con tập lật

 

Nắm tay lật úp đi con
Co thân tròn trịa như hòn đá lăn
Muốn cho đời sống không cằn
Tập cho quen mất thăng bằng từ đây

 

 

 

In Front of Tu Du’s Hospital

 

Are you here for your pre-natal exam
Where is he you look so alone so lost
Years of miscarriages your womb scraped clean
No complication this year I pray
Strange and cruel are people’s gossip
And tragic your injustice my heroine my friend

 

 

Gặp gỡ trước bệnh viện Từ Dũ

 

Chị đi khám sản phải không
Anh đâu không thấy dáng trông lạc loài
Bao năm thai trứng nạo hoài
Năm nay đừng nhé thai ngoài tử cung
Họ nghi tàn bạo lạ lùng
Oan khiên tội lắm anh hùng bạn tôi.

 

 

 

Visit to a Friend about to Give Birth in Di Linh

 

About to give birth in Di Linh the trees salute you
About to give birth in nothingness the woods and you hug each other and sing
I hide my face the surrounding lake is freezing cold
The wooden house a grave that buries your youth
With thick pine panels like the wood of coffin
like the opaque shade of your hair your lover’s hair
like the solitude of a piano abandoned exactly one year.

About to give birth in Di Linh lonely and heroic
You gather your body like a black cat
You gather your body like a Polish dancer
You gather your body like an old record

Oh my tormented heart
The afternoon dies on the cross
Please forget me as you forget an arrow
Please forget me as you forget a night bird

He brings you here to commit suicide
Three times I see you vomit blood
When the old forest sinks low sinks low
In the morning you bathe in fog
In the afternoon you burn grass to warm your life
Lonesome and bare as my life you rise up
Twenty seven springs slip away from you

The golden sunshine of Gougah Falls
The forest and you hug each other and sing
You will give birth to a child
The forest and you hug each other and die.

 

 

Đi thăm bạn sắp đẻ ở Di Linh

 

Sắp đẻ ở Di Linh cây cối chào chị
Sắp đẻ ở hư không rừng và chị ôm nhau hát
Tôi giấu mặt đi ven hồ lạnh giá
Căn nhà gỗ phần mộ thanh xuân
Những ván thông dày đặc gỗ quan tài
Của tóc của chị của tình nhân
Của dương cầm bỏ phế đúng một năm

Sắp đẻ ở Di Linh cô đơn hùng dũng
Chị thu mình như một con mèo mun
Chị thu mình như một vũ nữ Ba Lan
Chị thu mình như một dĩa hát cũ

Oh, my tormented heart
Buổi chiều chết trên cây thánh giá
Hãy quên tôi như một mũi tên
Hãy quên tôi như một loài chim đêm

Anh đưa chị về đây để tự vận
Chị thổ huyết ba lần tôi chứng kiến
Khi rừng già thấp xuống thấp xuống
Buổi sáng chị tắm sương mù
Buổi chiều chị đốt cỏ để hong đời chị
Hiu hắt như đời tôi chị đứng lên
Hai mươi bảy năm tuột mất thanh xuân

Ôi nắng vàng dòng thác Gougah
Rừng và chị ôm nhau hát
Sẽ đẻ ra một đứa con
Rừng và chị ôm nhau chết.

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đức Sơn