- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tự Họa

 

 

DC-autoportrait

Đinh Cường
Tự Họa
Sơn dầu trên vải
70 x 20 in. (178 x 51 cm)

bài đã đăng của Đinh Cường