- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Khi… rất

 

 

 

Khi thức em rất chiêm bao
Khi ngủ tôi mới lào cào thăm em

Khi đứng tôi rất cương lên
Khi nằm em mới tròm trèm giọt tinh

Khi no em rất ái tình
Khi đói tôi mới u minh lộn sòng

Khi em rất thẳng làm cong
Khi tôi tưởng ruột là lòng dạ ai

Khi tôi rất đúng thành sai
Khi em rũ sạch ra ngoài sành sanh

Khi tôi vào trận rất lành
Khi em cào cấu tanh banh tóc thề

Khi nào tỉnh rất là mê
Là khi tôi với em về bên kia
 

18/12/2010

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung