- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tối chiều

Chiều, tôi ngồi dưới gốc cây
Tối, tôi lẩy bẩy đi ra đi vào
Chiều, kệ tôi khóc tôi gào
Tối, tôi chẳng có xu nào cho tôi
Chiều, tôi ngồi vẫn cứ ngồi
Tối, tôi ra chán rồi tôi lại vào

./.
27 / 5 / 07

bài đã đăng của Nguyễn Cảnh Nguyên