- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ước anh, Em Viết Bài, Đắm, Ngắn

    Ước anh
Em viết bài
Đắm
Ngắn

Em điên
                    Anh ghiền
                                            Tay liên
                                                                Háng miền
Miền nách
                    Dục mạch
                                            Vùng cách
                                                                 Ngày sạch
Đêm dơ
                    Em chờ
                                            Anh lơ
                                                                Lẳng anh

bài đã đăng của Đỗ Lê Anhdao