- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bốn Thôi

 

 

BỐN THÔI*

ngày nào giáp mặt
nhau tôi sẽ lên
giọng thầy chùa- này
em ơi nhỏ nhẹ

giùm đi đứng làm
ơn dấu cái giọng
thầy đời này ai
cũng biết dè sẻn

đúng lúc lúc tay
bắt mặt mừng thì
liền tủi cho cái
giọng thầy chùa này

tuổi này tên này!
sao còn mở miệng
lên giọng thầy đời
này ai cũng biết

ăn miếng trả miếng
lại cũng giọng thầy
đời này quả khổ
hơn chó tóm lại

hơn thua chả ăn
thua gì thì ngày
nào giáp mặt nhau
nhớ nhắc nhỡ giùm

khi đứng lên đi
về cũng phải biết
đừng tưởng bở cái
giọng thầy chùa này!

mà ở đâu làm
ơn ở yên đi.

lưu hy lạc
* tên nhân vật truyện của Võ Phiến

bài đã đăng của Lưu Hy Lạc