- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Câu Hỏi Ngày 30 Tháng 4

 
Câu Hỏi Ngày 30 Tháng 4

trang đầu của mạng tài liệu wikipedia ghi nhận:
ngày 30 tháng 4:
ngày Hoàng Hậu ở Netherlands
đêm Walpurgis ở một vài quốc gia Châu Âu
ngày Chiến Thắng của Việt Nam

lịch sử của những kẻ chiến bại
không có trong sách giáo khoa lịch sử Việt Nam hiện thời
không có trong sách giáo khoa lịch sử Hoa Kỳ
một trang mạng kiến thức miễn phí cũng không cung cấp
là thành phần thế hệ 1.5 của dân tộc Việt Nam lưu vong
tôi đi tìm nguyền gốc thay đổi tổ quốc ở đâu?

Question for April 30

the main page of wikipedia.org states:
april 30:
Queen’s Day in the Netherlands
Walpurgis Night in a few European countries
Victory Day in Vietnam

the history of the losing side
is not documented in modern Vietnamese history books
is not documented in the United States history books
is not even supplied by a free internet encyclopedia

part of the 1.5 generation of diasporic Vietnamese
where will I find my origins of change in nations?

bài đã đăng của Đỗ Lê Anhdao