- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chùm thơ chiến tranh

bài đã đăng của Huỳnh Lê Nhật Tấn