- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Lý Do Tôi Bỏ Người Tình Mỹ Trắng

anh ta bảo tự do miễn phí.

bài đã đăng của Đỗ Lê Anhdao