- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

sau cái chết của thi sĩ diễm châu 7 ngày

Đêm nằm, tôi vẫn hỏi
AI?
 
 
Lê An Thế
04-01-2007

 

bài đã đăng của Lê An Thế