- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

BÀI THƠ TUYỆT VỌNG (TƯỢNG ĐÀI HÒA BÌNH )

Hỡi nhân loại!
Hãy đào!
Hãy đào!
Hãy đào!
Vào lòng địa cầu
Một lỗ sâu
Sâu
Sâu
Làm âm hộ Eva
Hỡi nhân loại
Hãy cắm!
Hãy cắm!
Hãy cắm!
Lút
Vào âm hộ Eva
Một cột dài
Dài
Dài
Là dương vật Adam
Trên hai ngọc hành
Điêu khắc
Hai chữ
HÒA
BÌNH
 
 

bài đã đăng của Dung Nham