- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

đôi lời / a few words

 
bia13-KHOATHANTIM_1 damau.org số 13 đánh dấu nhiều điều mới mẻ. Trước hết là phần tin tức văn học nghệ thuật thế giới trong "Chân Trời" do Đỗ Lê Anhdao đảm trách. Truyện chớp tiếp tục là mặt hàng sốt dẻo, và thêm phần đa dạng với bản Anh ngữ do tác giả và ban dịch thuật tuyển dịch. Sau cùng là thử nghiệm mới nhất: ý kiến phê bình/đóng góp của bạn đọc và thân hữu liên quan đến hình thức và nội dung của damau.org, bắt đầu từ số này, sẽ được cập nhật đều đặn ở mục "Tiếng Dội".
Khuôn mặt văn chương số này là Elfriede Jelinek, và trang bìa là họa phẩm "Tặng vật dâng Thượng Đế" của Rừng. Và đừng quên ghé thăm Sân Sau, bạn thân mến!
damau.org’s 13th issue marks several new things. First of all, international news in literature and arts will be brought to you in the new column "Horizons" by Do Le Anhdao. Second, selected flash stories are translated into English by the authors themselves or by the translation team for those who prefer to read the stories in another linguistic setting. And last but not least, readers’ and friends’s comments/suggestions, starting with this issue, are published regularly in column "Reverberations". Your comments/constructive criticism are welcome!
This issue’s literary figure is Elfriede Jelinek, and Rung’s "God’s Offering" is on the cover page. And don’t forget to visit blog site Backyard, our dear friends!