- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

TƯỞNG NHỚ PHÙNG QUÁN

Bút mực bị cướp giật
Anh – người muốn dùng dao
Để viết văn lên đá
Tôi muốn đá mềm đi
Cho tay người đỡ nhọc
Nhưng nếu đá hóa mềm
Làm sao biết gan người
Nên cái nhọc của người
Là giá người phải trả
Giá chân thật ở đời
Còn quí hơn mạng sống
Làm người chân thật ư
Chịu trăm nghìn cay đắng
Nay anh đã đi rồi
Về cõi nào không rõ
Nhưng tôi chắc một điều
Trái tim anh thắm đỏ
Nhưng chắc anh không vui
Vì không còn được sống
Để đúc chữ thành đạn
Bắn vào bọn giả trá
Bọn giả trá – Anh ơi!
Lúc nhúc như bọ tươi
Đang rúc rỉa thân xác
Dải đất hình chữ S
Những bài thơ của anh
Là đạn anh đã đúc
Chúng tôi sẽ tiếp tục
Bắn vào bọn giả trá

bài đã đăng của Kinh Dương Vương