- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ðánh lộn / Người, nai và ánh sáng

ĐÁNH LỘN

Chiều hôm qua tôi và hình hài tôi lại xảy ra một vài điều không hợp nhau. Điều đó không hề gì cho lắm, bỡi cũng như nhiều lần khác, tự chúng điều chỉnh nhau, rồi chẳng có gì. Thế nhưng cho đến tối khuya chúng lại hầm hầm ngồi chổi dậy nhìn chòng chọc vaò nhau rồi cãi cọ nhau ỏm tỏi. Mày là thằng xạo ke, lừa bịp Không, tao là ngưòi hy sinh.
Mày không dám nhìn nhận sự thật. Số mệnh tao như vậy. Nè, tao đục vô mặt mày thử xem mày có đổ thừa cho số mệnh nữa không, đồ hèn. Vậy là tụi nó đánh nhau ầm ầm, đến chết.


NGƯỜI, NAI VÀ ÁNH SÁNG
Người bắt được con nai, nói mày đừng kêu ca là tao ăn thịt mày nhé, vì tao ăn mày để sống, vật dưỡng nhơn.
Nai cầu nguyện ánh sáng đi chỗ khác.
Ánh sáng nhường chỗ cho bóng đêm. Mắt nai chiếu xanh lè. Người sợ hãi, khóc, bỏ chạy.

bài đã đăng của Đặng Phú Phong