- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Trăng

 

English translation by Thường Quán

Trăng du đãng ngủ nhờ thềm lạnh
Muốn mời vào nhà không chiếu chăn
Tỉnh giấc trăng đi còn để lại
Nước mắt đầy thềm tạ cố nhân


English translation by Thuong Quán
 
The homeless moon sleeps overnight on the steps outside
I really want to ask him in, but where to find the extra floor-mat and blanket?
When I wake up the moon has gone, the porch was left a desolate wash-up
from which I read words of thanks and good-bye with my own tears

Moon

bài đã đăng của Phùng Quán