- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Trăng, sao và đá tảng

 

 

 

DinhCuong copy

TRĂNG, SAO và ĐÁ TẢNG
Sơn dầu, 25 x 50 in.
Đinh Cường, 4-2010

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Cường