- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Mi không thể làm mây

 

 

 

Mi không thể làm mây
nếu cánh tay mi không khua rộng trên trời
vẫn cánh tay êm như để
gối đầu và nằm mộng

Mi không thể làm mây
nếu mi chịu không nổi cơn nắng cháy
bên trên cõi nhân gian
trong khi tâm hồn mi nhẹ như khói

Mi không thể làm mây
nếu không có ngày mi lạnh căm và sạm mặt
nhưng ngạo nghễ như cơn mưa
dưới những lời đe dọa sấm sét

Mi không thể làm mây
nếu mi nghĩ mình chỉ là một khoảng trắng
trong khi trôi bằng những gì chưa tan
mi vẫn biến thiên muôn dạng

Mi không thể làm mây
nếu ngày kia trực diện với đám rong biển sàm sỡ
mi không nhớ linh hồn mi đã từng
bám dấu làn rêu khép nép bên suối nhỏ

Mi không thể làm mây
nếu mi không chịu dứt rời thân
để bay vào tám hướng 
 

5/2010

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Đình Nhất Lang