- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Mùa Biển Động Tập V: Tha Hương

mbd5-1 Trường thiên tiểu thuyết
Mùa Biển Động
Tập V: Tha Hương 

của Nguyễn Mộng Giác

Ấn bản điện tử
Trên Kệ Sách – 2010

bài đã đăng của Nguyễn Mộng Giác