- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

9 bài haiku

 

 

 

1
mưa mông lung
vén váy
tìm chồng

2
nhón chân trên giấy
gót chữ nhẹ nhàng
đêm dài trăm trang

3
sen
sương chiết
tuyệt luân

4
nghệ thuật mở cõi
cu dựng trời xanh
hĩm hợm mình

5
tắt đèn
tìm bóng chị Dậu
ngu!

6
cầm
vô huyền
câm

7
tỏ tình tối giản:
-hĩm trốn đâu rồi
-trốn cái con cặc!

8
nàng thơ cởi truồng
acsimet hét
ơ-rê-ca

9
gà trống rập đất
bọn la hán hét:
địa dâm!(*)

 

(*)xài lại ý của Bùi Chát trong bài thơ địa dâm http://www.talachu.org/tho.php?bai=18

bài đã đăng của Trúc Ty