- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thằng Lằng

  
 

 

Con thằn lằn của A cũng
là con thằng lằng của B và
ngược lại, con thằng lằng của B
cũng là con thằn lằn của A.

A – Bắc B – Nam, A – Đông B
– Tây, A – Đàng Ngoài, B – Đàng Trong . . .  
A là A và B là B,
là những cá thể rất khác nhau

mà cũng rất giống nhau, như mới
nghe cứ tưởng thằn lằn và thằng
lằng là một con và một thằng
nhưng thực chất đều là con thằn

lằn hoặc con thằng lằng  của A
hoặc của B, tức là đều có
khả năng đổi từ mầu này sang
mầu khác cho thích nghi với mầu

sắc của môi trường. Như A là
A mà cũng có thể là B,
hoặc như B là B mà cũng
có thể là A, cả hai đều

có thể lúc rất là quốc gia
lúc lại rất là cộng sản, lúc
có thể rất thân Tầu, thân Nga,
lúc lại có thể rất thân Mỹ,

nhưng có lúc có thể rất ghét
Tầu, ghét Nga, lúc lại có thể
rất ghét Mỹ . . . Vân vân . . . Và . . . Vân
vân . . . Tức là, lúc rất có thể

thế này lại có lúc rất có
thể thế kia . . . hệt như những con
thằn lằn hoặc những con thằng lằng
lúc nào cũng là những con thằn

lằn hoặc những con thằng lằng, vì
sự tồn tại mà đổi mầu sắc
rất nhanh giống hệt như những mầu
sắc đang thịnh hành của môi trường.

 
./.

22 – 4 – 10
 

*thằng lằng: Tức là con thằn lằn (tiếng ở một số địa phương)

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hoài Phương