- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Mùa Biển Động – Quyển I: Những Đợt Sóng Ngầm

mbd1b Trường thiên tiểu thuyết
Mùa Biển Động
Quyển I:
Những Đợt Sóng Ngầm

của Nguyễn Mộng Giác

Ấn bản điện tử
Trên Kệ Sách – 2010

bài đã đăng của Nguyễn Mộng Giác