- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Một phần sự thật

 

 

 

Sự thật là hắn không biết hắn
là chủ ngôi nhà này hay con
khỉ là chủ ngôi nhà này. Cũng
như hắn không biết là hắn mời

con khỉ về ngôi nhà này hay
con khỉ mời hắn về ngôi nhà
này. Sự thật là hắn không biết
có phải hắn là hắn hay con

khỉ là hắn, cũng như hắn không
biết có phải con khỉ là con
khỉ hay hắn là con khỉ . . . Và
vì thế mà sự thật là hắn

không biết tổ tiên của hắn là
con khỉ hay tổ tiên của con
khỉ là hắn . . . Sự thật là lưng
hắn đang còng dần vì ngồi nhiều,

trước màn hình máy thu hình và
màn hình máy tính hay sau những
chiếc bàn . . . để xem, đọc, nghe, nhìn
những gì có liên quan đến nghị

quyết của bộ chính trị và bộ
chí trịnh và có thể là hắn
sắp phải sử dụng thêm cả hai
tay nữa, những khi cần di chuyển

./.
19 – (5 – 1) – 10

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hoài Phương