Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Monique Trương

Có thực và khiếm khuyết 18.04.2007 | Biên Khảo, Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 24, Dịch Thuật, Song ngữ, Tiểu luận | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

If Vietnam is a tattoo, then I would prefer to think of it as an S that spans the hollow between my breasts or that hooks around my belly button, a beautiful green dragon that I placed there all those years ago, my secret scar to keep.

Nếu Việt Nam là một vết xâm, tôi thích nghĩ về nó như một chữ S căng giữa trũng sâu hai bầu ngực hoặc như dấu móc chung quanh chiếc rốn của tôi, một con rồng xanh tuyệt đẹp mà tôi đã in khắc nơi đó nhiều năm, một vết sẹo bí ẩn để cất dấu.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)