Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Chí Thiện

If Someone Asks 16.10.2012 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Those who embrace what’s coming
Will have to live regardless
Of broken back and bent knees in front of the enemy

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)