Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Huỳnh Sanh Thông

A Golden Fall in the Old Town / Thu vàng phố cũ 13.09.2012 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 0 bình luận

He wants to ask
how many shifts life must go through.
The train moves on and lingers at no stop,
yet all those flowers or butterflies still stir

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)