- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Sơ thảo: Bài Sử Khác Cho Việt Nam

Sơ thảo: Một Bài Sử Khác Cho Việt Nam Sơ thảo: Bài Sử Khác Cho Việt Nam
Biên khảo lịch sử mới nhất của sử gia Tạ Chí Đại Trường.
Đã xuất hiện trong chương trình Trên kệ Sách ở dạng ebook iPaper.
trình bày bìa: pvql
Chương trình Trên Kệ Sách – Tạp chí Da Màu ấn hành – 03/2009

bài đã đăng của Tạ Chí Đại Trường